Polomarket

REGULAMIN
konkursu “Po co najchętniej chodzisz DO POLO PO?”

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki konkursu „Po co najchętniej chodzisz DO POLO PO?” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Good One PR Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Edwarda Jelinka 38, 01-646 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000952410, NIP: 525-28953-06, REGON: 5212126410, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (dalej zwana „Good One” lub „Organizatorem).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest POLOmarket sp. z o.o. z siedzibą w Gniebni, Gniebnia 20, 88-170 Pakość, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204601, NIP: 5562125117, REGON: 0915628620, o kapitale zakładowym w wysokości 432.000 zł (dalej zwana „Fundatorem”) .
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs przeprowadzany jest na platformie Facebook oraz Instagram (dalej zwane „Platformami”), w tym w szczególności na profilu firmowym Fundatora „POLOmarket – mój ulubiony” , który dostępny jest w sieci Internet na platformie Facebook, pod adresem URL: https://www.facebook.com/polomarketmojulubiony oraz na profilu firmowym platformy Instagam pod adresem: https://www.instagram.com/polomarket_mojulubiony/  (dalej zwanymi „Profilem Fundatora”)
 6. Profile Fundatora prowadzone są przez Fundatora na podstawie i z poszanowaniem treści regulaminu usługi „Strony na Facebooku” platformy Facebook (URL: https://www.facebook.com/legal/terms).oraz treści regulaminu usługi „Strony na Instagramie” platformy Instagram ( URL: https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870 )

 

II Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem”).
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora i Fundatora, spółek z nimi powiązanych oraz pracownicy i współpracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem lub Fundatorem biorący bezpośredni udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych i powinowatych w linii prostej oraz rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

III Ogólne zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika:
 • dostępu do sieci Internet;
 • urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, w tym przeglądanie stron internetowych lub aplikacji mobilnych,
 • zarejestrowanego konta na platformie Facebook oraz fakultatywnie: Instagram;
 1. Konkurs trwa od 18.10.2023 roku do 7.11.2023 roku do godz. 23:59 i podzielony jest na 3 części:
 • Część pierwsza: 18 -24 października 2023 roku,
 • Część druga: 25 -31 października 2023 roku,
 • Część trzecia: 1 – 7 listopada 2023 roku.
 1. Z każdej części Konkursu zostanie wyłoniony jeden Laureat Konkursu.
 2. Zasady Konkursu:
 • zrobienie przez Uczestnika w okresie od 18.10.2023 roku do 7.11.2023 roku zakupów w wybranym przez siebie sklepie POLOmarket, na minimalną kwotę 50 zł (jeden paragon) i zachowanie tego paragonu do czasu rozstrzygnięcia Konkursu. Lista sklepów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego;
 • paragon fiskalny i zgłoszenie konkursowe muszą być opatrzone datą mieszczącą się w jednej i tej samej części Konkursu.
 1. Zgłoszenia konkursowe należy opublikować w okresie trwania Konkursu. Zgłoszenia opublikowane po tym czasie nie będą̨ brane pod uwagę.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. przesłać jedno zgłoszenie konkursowe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników – w tym usunięcia ich zgłoszenia konkursowego umieszczonego na Platformach, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z prawem, Regulaminem Konkursu lub regulaminem Platform (w szczególności zawierające treści obraźliwe, niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, a w szczególności o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim – zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują̨ działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Platform;
 3. podejmują̨ działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Platform kont/profili osób trzecich;
 4. ingerują̨ w mechanizm działania Konkursu;
 5. tworzą̨ fikcyjne konta/profile na Platformach w celu uniknięcia weryfikacji wieku.

 

IV Zgłoszenie konkursowe

 1. Zgłoszenie konkursowe polega na:
 • powiedzeniu, napisaniu, narysowaniu, zarymowaniu, zaśpiewaniu lub w innej artystycznej formie odpowiedzeniu na pytanie „po co najczęściej chodzisz DO POLO PO”,
 • utrwaleniu tej odpowiedzi w postaci nagrania audio, video, zdjęcia, grafiki komputerowej itp.,
 • wprowadzeniu odpowiedzi do pamięci urządzenia końcowego (np. komputer, smartfon) w postaci pliku komputerowego o rozszerzeniu umożliwiającym przeciętnemu odbiorcy jego odczyt;
 • opublikowaniu odpowiedzi:
 • w przypadku Facebooka – Uczestnik musi umieścić zgłoszenie w postaci komentarza pod postem konkursowym,
 • w przypadku Instagrama – na swoim profilu publicznym z hashtagiem

#urodzinyPOLOmarketu.

 1. Zgłoszenie konkursowe musi zostać przesłane w tej części Konkursu, w której Uczestnik dokonał zakupów w POLOmarkecie, a które może udokumentować paragonem fiskalnym.
 2. Zgłoszenie konkursowe:
 • powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
 • nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
 • nie może zawierać wizerunku osób trzecich możliwych do rozpoznania, bez ich zgody;
 • nie może naruszać praw osób trzecich.
 1. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z:
 • zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem oraz zaakceptowaniem jego treści;
 • wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
 • udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie przez niego ze zgłoszenia konkursowego.
 1. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania zwrotu nakładów finansowych poniesionych w związku z przygotowaniem, zgłoszeniem się i uczestnictwem w Konkursie.

 

V Laureaci

 

 1. Z każdej części Konkursu zostanie wybrany jeden Laureat. Łącznie zostanie wybranych 3 Laureatów Konkursu.
 2. Wyboru Laureatów dokona komisja konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, w której skład będą wchodzić przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora.
 3. Wyłaniając Laureatów komisja konkursowa będzie miała na uwadze kreatywność, pomysłowość, humor, zgodność z tematem.
 4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi każdorazowo w ciągu 7 dni po zakończeniu każdej z poszczególnych części Konkursu, na Profilu Fundatora.

 

VI Nagrody

 

 1. Nagrodą w Konkursie są bony towarowe o wartości 13.000 zł, o nominałach po 50 zł każdy, możliwe do zrealizowania w dowolnym sklepie POLOmarket do dnia 30.11.2024 roku (dalej zwane „Nagrodą”).
 2. Nagrody nie można przeznaczyć na zakup towarów takich jak: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wyroby tytoniowe, doładowania telefonów, preparaty do początkowego karmienia niemowląt oraz płatności rachunków.
 3. Przyznane Nagrody nie mogą̨ być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 4. Z każdego okresu konkursowego zostanie przydzielona jedna Nagroda. Łącznie zostaną przyznane trzy Nagrody.
 5. Warunkiem odebrania przez Laureata Konkursu Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin na Profil Fundatora:
 • wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
 • zdjęcia paragonu, który potwierdza, że w dniach

Część pierwsza: 18 -24 października 2023 roku,

Część druga: 25 -31 października 2023 roku,

Część trzecia: 1 – 7 listopada 2023 roku

Uczestnik zrobił w POLOmarkecie zakupy za kwotę min. 50 zł na jednym paragonie.

 1. Warunkiem odebrania Nagrody jest złożenie przez Laureata Konkursu stosownego oświadczenia dotyczącego poboru podatku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i wysłanie w ciągu 48 godzin jego podpisanego skanu na adres: kontakt@goodone.co.
 2. Brak wysłania danych, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, w oznaczonym czasie lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
 3. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną̨ wysłane Laureatom Konkursu niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej.
 4. Nagrody zostaną̨ wysłane na adres zamieszkania wskazany przez Laureata. Nagrody mogą zostać wysłane tylko na terenie Polski.
 5. Wartość nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaje powiększona o kwotę pieniężną, odpowiadającą 11,11 % wartości tej nagrody i będzie potrącana przez Organizatora przed wydaniem nagrody, na poczet 10% zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Wartość nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowi nagrodę, jaka zostanie przekazana Laureatom po uprzednim poborze przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego, 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody.
 8. Laureat traci prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą̨ się nieprawdziwe, niepełne, błędne bądź nieaktualne.

 

VII Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • niedoręczenie lub nieprzekazanie Laureatowi Konkursu Nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Laureata, w tym niespełnieniem lub nienależytym spełnieniem przez niego warunków określonych w rozdziale VI ust. 5 Regulaminu, w szczególności niepodaniem przez niego danych adresowych, podaniem ich niepełnych lub nieaktualnych;
 • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
 • usługi świadczone przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie;
 • nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, Platform, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania tych Platform;
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń, z których Uczestnik korzystał podczas udziału w Konkursie, takich jak: komputer, laptop, tablet, smartfon, kamera video, dyktafon, aparat itp.
 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 

VII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, z którym można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@goodone.co
 2. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności: komunikacji z Uczestnikami, wydaniem Nagród, spełnieniem przez Organizatora obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, obsługą procesu reklamacyjnego, a także w celach marketingowych, w tym promocyjnych Fundatora, realizowanych przez Organizatora.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w Konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować zakres danych uzyskany w związku ze zgłoszeniem konkursowym, jak również dane podane przez Laureatów Konkursu takie jak:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres korespondencyjny,
 • Adres zamieszkania,
 • Data urodzenia,
 • PESEL,
 • Adres e-mail.
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do udostępnionych przez siebie danych, a także prawo do:
 • Sprostowania tych danych;
 • Usunięcia tych danych;
 • Ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych;
 • Przenoszenia danych osobowych;
 • Uzyskania kopii danych osobowych;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w dowolnym momencie;
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione technicznemu wykonawcy w celu obsługi Konkursu i świadczenia usług marketingowych oraz podmiotom wspierającym Organizatora w jego procesach biznesowych. Dane osobowe Uczestników i Laureatów zostaną udostępnione Fundatorowi, w szczególności w celu wspólnego z Organizatorem – dokonania wyboru Laureatów oraz wysyłki nagród. Nadto, dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. Sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej – wtedy gdy wystąpią ze stosownym żądaniem w oparciu o obowiązującą podstawę prawną.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Jednakże po upływie powyższego okresu, dane osobowe Uczestników mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Organizatora prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
  i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

VIII Prawa autorskie

 1. Przesłane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe są utworem w rozumieniu prawa autorskiego (w tym rozdziale zwane „Utworami”).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Utworów w celach marketingowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym celach promocyjnych Fundatora. W tym celu Uczestnicy Konkursu, udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i co do terytorium, licencji na korzystanie z Utworów, na wszystkich polach eksploatacji im znanych w dacie akceptacji Regulaminu, o których mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczególności:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie rozpowszechniania Utworów poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • wprowadzania Utworów do sieci teleinformatycznych, w szczególności do Internetu, w celu publicznego ich udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na profilach należących do Fundatora, prowadzonych na Platformach;
 • używania Utworów, ich egzemplarzy i kopii w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 1. Organizator, bez dodatkowej zgody Uczestnika Konkursu, może upoważnić Fundatora do korzystania z Utworów, w zakresie posiadanej licencji (sublicencja).

 

IX Własność Intelektualna

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują̨ Organizatorowi.
 2. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Konkursu.
 3. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

X Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości email na adres: kontakt@goodone.co lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać:
 • imię i nazwisko;
 • dokładny adres Uczestnika Konkursu;
 • opis reklamowanego zdarzenia.
 1. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 2. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w wiadomości prywatnej na Platformie, za pośrednictwem której dokonał zgłoszenia lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 

XI Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz.U. nr 201, poz. 1540 z późń. zm.) i nie podlega regulacjom w niej zawartym.
 2. Zasady Konkursu nie naruszają żadnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
 • przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://goodone.co/ oraz stronie internetowej Fundatora: https://polomarket.pl/regulaminy.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i treści Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z platformami internetowymi należącymi do grupy Meta, w szczególności platformą Facebook i Instagram, które zostają zwolnione przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

LISTA SKLEPÓW POLOMARKET

 

1 Golina 62-590 Poniatowskiego 67
2 Szczecin 71-024 Dojazdowa 2
3 Koło 62-600 Niezłomnych 12
4 Konin 62-510 Tadeusza Szeligowskiego 1
5 Rawicz 63-900 Bohaterów Westerplatte 1
6 Kleczew 62-540 11 Listopada 5 A
7 Kłodawa 62-650 Dąbska 25
8 Września 62-300 Ignacego Paderewskiego 50 B
9 Pleszew 63-300 Mieszka I 3 B
10 Pleszew 63-300 Bogusza 1
11 Kalisz 62-800 Kazimierza Pułaskiego 41
12 Koło 62-600 Blizna 26
13 Kalisz 62-800 Widok 97
14 Leszno 64-100 Św. Franciszka z Asyżu 2 A
15 Głogów 67-200 Adama Mickiewicza 46
16 Witkowo 62-230 Jana Pawła II 1 A
17 Konin 62-510 Energetyka 6 B
18 Konin 62-510 Henryka Wieniawskiego 9
19 Strzałkowo 62-420 ul. Al. Wyszyńskiego 41A
20 Stare Miasto 62-571 Olchowa 3
21 Konin 62-510 Poznańska 81
22 Czempiń 64-020 Kościańskie Przedmieście 1 C
23 Krosno Odrzańskie 66-600 Piastów 10 N
24 Rakoniewice 62-067 Krystyny 32 B
25 Żagań 68-100 Szprotawska 43 B
26 Leszno 64-100 Prochownia 2
27 Babimost 66-100 Wolsztyńska 48
28 Kalisz 62-800 Złota 14
29 Śmigiel 64-030 Leszczyńska 20 A
30 Konin 62-500 Szpitalna 12
31 Cybinka 69-108 Słubicka 4
32 Święciechowa 64-115 Śmigielska 2 B
33 Władysławów 62-710 Jagiellońska 1 A
34 Mosina 62-050 Krasickiego 1
35 Kramsk 62-511 Dębicz 49
36 Września 62-300 Armii Poznań 6
37 Licheń Stary 62-563 Konińska 55
38 Turek 62-700 Wincentego Milewskiego 7
39 Sompolno 62-610 11 Listopada 2A
40 Skulsk 62-560 Konińska 26
41 Kalisz 62-800 Polna 106
42 Września 62-300 Szosa Witkowska 1L
43 Piaski 63-812 Gostyńska 11D
44 Środa Wielkopolska 63-000 20 Października
45 Włoszakowice 64-140 Powstańców Wielkopolskich 2
46 Krobia 63-840 Marii Konopnickiej 29
47 Buk 64-320 Dworcowa 52
48 Toruń 87-100 Kwiatowa 1
49 Toruń 87-100 Bażyńskich 2 A
50 Koronowo 86-010 Pomianowskiego 5
51 Toruń 87-100 Poznańska 69
52 Toruń 87-100 Armii Ludowej 5/9
53 Przysiek 87-134 Leśna 3 B
54 Toruń 87-100 Konstytucji 3 Maja 10
55 Czernikowo 87-640 Mikołaja Reja 22
56 Toruń 87-100 Adama Mickiewicza 100
57 Toruń 87-100 Świętopełka 13
58 Lubicz Górny 87-162 Bankowa 3
59 Brzozówka 87-123 Owocowa 43
60 Grębocin 87-122 Kowalewska 6
61 Toruń 87-100 Jurija Gagarina 34 B
62 Golub Dobrzyń 87-400 Stefana Żeromskiego 1 A
63 Toruń 87-100 Jurija Gagarina 152
64 Toruń 87-100 Kraszewskiego 28
65 Toruń 87-100 Adama Mickiewicza 55
66 Toruń 87-100 Lecha 7
67 Bydgoszcz 85-409 Nad Torem 66
68 Pruszcz Pomorski 86-120 Dworcowa 1 B
69 Bydgoszcz 85-733 Marii Skłodowskiej-Curie 33
70 Drawsko Pomorskie 78-500 Józefa Piłsudskiego 15-19
71 Łobez 73-150 Browarna 6
72 Maszewo 72-130 Jedności Narodowej 37
73 Ciechocinek 87-720 Zdrojowa 18
74 Kowalewo 87-410 Batalionów Chłopskich 10 A
75 Osielsko 86-031 Szosa Gdańska 56
76 Solec Kujawski 86-050 Leśna 12
77 Niemcz 86-032 Bydgoska 2
78 Sępólno Krajeńskie 89-400 Tadeusza Kościuszki 22
79 Koronowo 86-010 Szosa Kotomierska 7
80 Aleksandrów Kujawski 87-700 Władysława Sikorskiego 2B
81 Nowogard 72-200 700-lecia 20, 20a
82 Mrocza 89-115 Tadeusza Kościuszki 33
83 Bydgoszcz 85-433 Św. Maksymiliana Kolbego 38
84 Bydgoszcz 85-791 Józefa Twardzickiego 1
85 Bydgoszcz 85-790 Fordońska 410
86 Sępólno Krajeńskie 89-400 Henryka Sienkiewicza 103
87 Bydgoszcz 85-539 Onufrego Zagłoby 1
88 Czaplinek 78-550 Wałecka 58 B
89 Janikowo 88-160 Przemysłowa 5
90 Konin 62-510 Sosnowa 9
91 Opalenica 64-330 Poznańska 69
92 Uniejów 99-210 ul. Błogosławionego Bogumiła 41
93 Ciechanów 06-400 Niechodzka 5
94 Środa Wielkopolska 63-300 Wyszyńskiego 5
95 Leszno 64-100 Chocimska 12
96 Łowicz 99-400 Broniewskiego 5
97 Pyzdry 62-310 Wrzesińska 19
98 Tuliszków 62-740 ul. Kasztelana Zaremby 27 E
99 Głogów 67-200 Plutona 1
100 Unisław 86-260 Chełmińska 59
101 Białe Błota 86-005 Szubińska 1
102 Pigża 87-152 Wojewódzka 33
103 Sobótka 55-050 Warszawska 12
104 Zduńska Wola 98-220 Szkolna 2
105 Aleksandrów Łódzki 95-070 Ignacego Daszyńskiego 14
106 Wieruszów 98-400 Fabryczna 6
107 Oleśnica 56-400 Jana Kochanowskiego 3
108 Wrocław 54-438 Budziszyńska 107
109 Ostrów Wielkopolski 63-400 Jana Mertki 15
110 Błaszki 98-235 Sulwińskiego 35
111 Piotrków Trybunalski 97-300 Juliusza Słowackiego 155/157
112 Byczyna 46-220 Zamojskiego 8 B
113 Piotrków Trybunalski 97-300 Belzacka 69
114 Zelów 97-425 Św. Anny 7
115 Wałbrzych 58-300 Palisadowa 15
116 Kolonowskie 47-110 Leśna 1
117 Lewin Brzeski 49-340 Tadeusza Kościuszki 2
118 Leśnica 47-150 Zdzieszowicka 14
119 Wołczyn 46-250 Opolska 1
120 Aleksandrów Łódzki 95-070 Józefa Piłsudskiego 2/4
121 Lubin 59-300 Jana Kilińskiego 12 A
122 Jawor 59-400 Armii Krajowej 25
123 Sieradz 98-200 Józefa Piłsudskiego 12
124 Syców 56-500 Kaliska 5
125 Zabrze 41-813 płk. Franciszka Niepokólczyckiego 39A.
126 Bytom 41-933 Stanisława Wojciechowskiego 8
127 Opole 45-401 Bielska 13-21/1
128 Grodków 49-200 Henryka Sienkiewicza 21
129 Świebodzice 58-160 Strzegomska 13 A
130 Niemodlin 49-100 Opolska 11
131 Olesno 46-300 Marii Konopnickiej 13
132 Gliwice 44-119 Pogodna 15
133 Lubin 59-300 Leśna 1
134 Opole 45-860 Alojzego Dambonia 169
135 Chojnów 59-225 Mikołaja Reja 14
136 Krzepice 42-160 Częstochowska 75
137 Zduńska Wola 98-220 Sieradzka 38
138 Strzelce Opolskie 47-100 Osiedle Piastów Śląskich 15
139 Zawadzkie 47-120 Handlowa 3
140 Ścinawa 59-330 Szeroka 6
141 Kleszczów 97-410 Grzybowa 1
142 Wałbrzych 58-301 Józefa Piłsudskiego 100
143 Syców 56-500 Ignacego Daszyńskiego 6
144 Zdzieszowice 47-330 Góra Św. Anny 1
145 Brzeg 49-300 Powstańców Śląskich 12 B
146 Lwówek Śląski 59-600 Wojska Polskiego 32 A
147 Piekary Śląskie 41-940 Prymasa Wyszyńskiego 15
148 Jastrzębie Zdrój 44-330 11 Listopada 2
149 Lubin 59-300 Jana Pawła II 82
150 Namysłów 46-100 Władysława Reymonta 1
151 Opole 45-920 Janiny Kłopockiej 2e
152 Wiązów 57-120 Strzelińska 25 B
153 Kłobuck 42-100 11 Listopada 25
154 Kępno 63-600 Wrocławska 2
155 Bielawa 58-260 Żeromskiego 63 B
156 Stronie Śląskie 57-550 Zielona 3
157 Wałbrzych 58-300 Mickiewicza 38
158 Łomnica 58-531 Widokowa 2
159 Świdnica 58-100 Plac Kombatantów 1
160 Wołów 56-100 Ścinawska 12
161 Blachownia 42-290 Bankowa 5
162 Toszek 44-180 Gliwicka 11
163 Bełchatów 42-400 Piłsudskiego 19
164 Świdnica 58-100 Rolnicza 1
165 Oborniki Śląskie 55-120 Ofiar Katynia 12
166 Wrocław 54-314 Hermanowska 59
167 Smolec 55-080 Aroniowa 1
168 Ostrów Wielkopolski 63-400 Zakątek 1
169 Sieradz 98-200 Łokietka 5
170 Pabianice 95-200 Zamkowa 31 (Galeria)
171 Gliwice 44-100 Żwirki i Wigury 60
172 Żarów 58-130 17 A- 17 B
173 Nysa 48-300 Bema 2 A
174 Poddębice 99-200 Przejazd 13
175 Lubin 59-300 Szpakowa 2 A
176 Częstochowa 42-224 Sosabowskiego 21
177 Zabrze 41-800 Wolności 118
178 Szczyrk 43-370 Jasna 1
179 Bolesławiec 59-700 Jeleniogórska 3
180 Jelenia Góra 58-500 Jana Kiepury 21
181 Sosnowiec 41-219 Bohaterów Monte Cassino 48 A
182 Paczków 48-370 Sienkiewicza 5A
183 Kąty Wrocławskie 55-080 Janusza Korczaka 2
184 Ruda Śląska 41-713 Kłodnicka 89
185 Mieroszów 58-350 Dworcowa 6
186 Koszalin 75-818 Żytnia 2
187 Lębork 84-300 Kossaka 59 D
188 Pruszcz Gdański 83-000 Wita Stwosza 10A
189 Puck 84-100 Wojska Polskiego 55A
190 Lubawa 14-260 Poznańska 13
191 Nidzica 13-100 1 Maja 28
192 Kurzętnik 13-306 Henryka Sienkiewicza 3
193 Jabłonowo Pomorskie 87-330 Urzędowa 15
194 Świecie n/Wisłą 86-105 Wojska Polskiego 81
195 Debrzno 77-310 Przechodnia 9
196 Świnoujście 72-600 Grunwaldzka 21
197 Świecie n/Wisłą 86-105 Ks. Stanisława Krausego 1
198 Hel 84-150 Dworcowa 1
199 Krokowa 84-110 Pucka 7
200 Szczecinek 78-400 Kard. Stefana Wyszyńskiego 73
201 Puck 84-100 Aleksandra Majkowskiego 2
202 Kościerzyna 83-400 Staszica 13
203 Reda 84-240 Gdańska 7
204 Władysławowo 84-120 Gdańska 2 B
205 Połczyn Zdrój 78-320 Wojska Polskiego 41
206 Augustów 16-300 Mjr. Henryka Sucharskiego 1
207 Sztum 82-400 Adama Mickiewicza 46
208 Prabuty 82-550 Łąkowa 27
209 Świecie n/Wisłą 86-105 Paderewskiego 4 A
210 Chojnice 89-600 Świętopełka 16
211 Kępice 77-230 Gen. Sikorskiego 8 A, C
212 Czarne 77-330 Plac Wolności 7
213 Ruciane Nida 12-220 Gałczyńskiego 18 A
214 Polanów 76-010 Wolności 19
215 Miastko 77-200 Dworcowa 3
216 Susz 14-240 Prabucka 1-3
217 Sianów 76-004 Morska 2
218 Czersk 89-650 Tadeusza Kościuszki 39
219 Starogard Gdański 83-200 Romualda Traugutta 30
220 Tuchola 89-500 Warszawska 15
221 Pelplin 83-130 Adama Mickiewicza 21 A
222 Zblewo 83-210 Kościerska 36 B
223 Skarszewy 83-250 Wybickiego 25
224 Świnoujście 72-600 pl. Kościelny 4
225 Sarbinowo 76-034 Powiatowa 4
226 Nowy Dwór Gdański 82-100 Warszawska 1 A
227 Ustka 76-270 Krótka 1
228 Reszel 11-440 Warmińska 1
229 Tychowo 78-220 Białogardzka 2 A
230 Orneta 11-130 1-go Maja 34
231 Luzino 84-242 Młyńska 5 A
232 Gdynia 81-056 Helska 8
233 Kętrzyn 11-400 Urocza 4
234 Nowe 86-170 Tczewska 8
235 Pasłęk 14-400 3-go  Maja 60
236 Ełk 19-300 Matki Teresy z Kalkuty 2
237 Bartoszyce 11-200 Ks. Jerzego Popiełuszki 2
238 Szczecinek 78-400 Połczyńska 8
239 Suwałki 16-400 Szpitalna 68
240 Barczewo 11-010 Wojska Polskiego 10
241 Koszalin 75-454 Oskara Langego 10
242 Kościerzyna 83-400 Mazurka Dąbrowskiego 1
243 Golczewo 72-410 Papieża Jana Pawła II 15
244 Prostki 19-335 1 Maja 91
245 Szczecinek 78-400 Władysława Cieślaka 1
246 Grudziądz 86-300 Generała Józefa Kustronia 1a
247 Kołobrzeg 78-100 Grzybowska 8 A
248 Gdańsk 80-299 Junony 98
249 Szczytno 12-100 Solidarności 3
250 Dąbki 76-156 Darłowska 17 A
251 Mielno 76-032 Lechitów 2 A
252 Gdańsk 80-299 Spacerowa 65
253 Krynica Morska 82-120 Gdańska 136
254 Jastrzębia Góra 84-104 Rozewska 1
255 Dziwnówek 72-420 Kołobrzeska 4
256 Dźwirzyno 78-131 Piastowska 28
257 Koszalin 75-072 Połtawska 10
258 Kosakowo 81-198 Stefana Żeromskiego 85
259 Górowo Iławeckie 11-220 Tadeusza Kościuszki 19 A
260 Kisielice 14-220 Henryka Sienkiewicza 16 A
261 Morąg 14-300 Leśna 17
262 Dziwnów 72-420 Adama Mickiewicza 26
263 Ustronie Morskie 78-111 Kolejowa 58
264 Biskupiec 11-300 1 Maja 7A
265 Orzysz 12-250 Ełcka 16
266 Świecie n/Wisłą 86-105 Jana III Sobieskiego 2
267 Koszalin 75-841 Poprzeczna 7
268 Łeba 84-360 Św. Mikołaja 13
269 Rewal 72-334 Kamieńska 7
270 Stegna 82-103 Elbląska 5b
271 Łeba 84-360 Grabskiego 29
272 Darłowo 76-150 ks. Jerzego Popiełuszki 2, 2A
273 Gościcino 84-241 Klimka 1
274 Starogard Gdański 83-204 Droga Nowowiejska 9a
275 Sztutowo 82-110 Zalewowa 5C
276 Swarzewo 84-100 Dworcowa 56
277 Mielno-Unieście 76-032 6 marca 14
278 Choczewo 84-210 Pucka 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE

 

Ja ………………………………………………………………… oświadczam, że w ramach konkursu
                                               (imię i nazwisko Laureata Konkursu)

“…………………………………………………………….”, który odbył się w dniach …………………………………….. r.
                                               (nazwa Konkursu)                                                                                                                                    (data przeprowadzenia Konkursu)

przyznano mi nagrodę o wartości ……………………….. zł w postaci rzeczowej
                                                                                                                                                       (wartość pieniężna)

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
                                                                        (należy wskazać dokładnie rzecz np. bony zakupowe do sklepu X, smartfon marki X itp.)

której wartość została powiększona o kwotę pieniężną odpowiadającą 11,11 % wartości tej nagrody.

W związku z tym, oświadczam, że jestem świadomy konieczności uiszczenia podatku z tytułu wygranej w Konkursie i wyrażam zgodę na potrącenie przez Organizatora z przyznanej mi nagrody (jej części pieniężnej), kwoty w wysokości 10% wartości całej narody, tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych, celem jego wpłacenia przez Organizatora do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Jednocześnie wskazuję dane, niezbędne do wykonania przez Organizatora obowiązku płatnika tego podatku tj.:

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data urodzenia
PESEL
Urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania

 

 

__________________________________________
(miejscowość, data i podpis Laureata Konkursu)

Do pobrania

Regulamin

Oświadczenie

Switch The Language

  Good One to polska grupa marketingowo - doradcza, która kompleksowo wspiera marki w efektywnym osiąganiu celów wizerunkowych oraz sprzedażowych. Good One to ludzie, wartości oraz profesjonalne usługi z zakresu komunikacji marketingowej. Tworzymy nowe marki oraz wspieramy te już istniejące poprzez skuteczne działania z zakresu public relations, social media, digital marketingu, kampanii SEO, SEM oraz reklamy.

  ADRES

  Edwarda Jelinka 38, 01- 646 Warszawa

  TELEFON

  +48 22 392 95 85

  EMAIL

  kontakt@goodone.co

  Cart